Документи и сертификати

 

  • Решение на МОСВ № ООп-НУБА-04-07/26.09.2023 г.
  • Заповед за изпълнение на целите за 2022 г.

  • Решение на МОСВ № ООп-НУБА-04-05/30.09.2022 г. – за изменение и продължаване срока на действие на издаденото  
  • Заповед за изпълнение на целите за 2021 г.

  • Заповед за изпълнение на целите за 2020 г.
  • Решение на МОСВ № ООп-НУБА-04-03/02.11.2017 г. – за изменение и продължаване срока на действие на издаденото разрешение до 31.12.2022 г.

Решение на МОСВ № ООп-НУБА-04-02/06.12.2016 г. – за изменение на издаденото разрешение

  • Решение на МОСВ № ООп-НУБА-04-01/30.01.2014 г. – за изменение на издаденото разрешение

  • Решение на МОСВ № ООп-НУБА-04-00/27.02.2013 г. – за издаване на разрешение на НУБА Рециклиране АД да извършва дейност като Организации по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)