За нас

НУБА Рециклиране АД е една от първите Организации по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) в България.

НУБА РЕЦИКЛИРАНЕ АД е учредена, като акционерно дружество с едностепенна система на управление, по смисъла на Търговския закон. Капитала на дружеството е разделен на равни части, наречени акции. Всички акции от капитала на Дружеството са обикновени поименни налични акции с право на глас. Информацията за собствеността на дружеството е публично достъпна в системата на Търговския регистър към Агенция по вписванията.

НУБА РЕЦИКЛИРАНЕ АД притежава разрешение, издадено с Решение на МОСВ № ООп-НУБА-04-00/27.02.2013 г., изменено с решение № ООп-НУБА-04-01/30.01.2014 г. и решение № ООп-НУБА-04-02/06.12.2016 г., изменено и продължено с решение № ООп-НУБА-04-03/02.11.2017 г. за срок на действие до 31.12.2022 г., изменено с решение № ООп-НУБА-04-04/03.07.2020 г., изменено с решение № ООп-НУБА-04-05/30.09.2022 г., продължено с решение № ООп-НУБА-04-06/15.11.2022 г., и изменено с решение № ООп-НУБА-04-07/26.09.2023 г.

НУБА Рециклиране АД и нейните подизпълнители осигуряват над 100 работни места в сферата на рециклирането и оползотворяването на отпадъци от батерии и акумулатори.

Заедно с партньорите ни от фирмите оператори, притежаващи разрешения за дейности на площадки за събиране и третиране на отпадъци, компанията ни работи усилено по екологично съобразното рециклиране на всички рециклируеми отпадъци от бита и индустрията.

С всеки тон рециклирани НУБА спомагаме за изчистването на страната ни от опасни отпадъци.

НУБА РЕЦИКЛИРАНЕ АД притежава разрешение на МОСВ и предлага сключване на договор с лица, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, за участие в колективна система за управление на негодни за употреба батерии и акумулатори за изпълнение на задълженията им.

За всички видове пуснати на пазара батерии и акумулатори, задължените лица дължат продуктова такса съгласно Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към МОСВ.

Сключването на договор с НУБА РЕЦИКЛИРАНЕ АД освобождава лицата, пускащи на пазара батерии и акумулатори от задължението да заплащат продуктовата такса, определена в Наредбата.

Следвайки принципите и спазвайки нормативните рамки на създадената система за събиране, оползотворяване и рециклиране на масово разпространени отпадъци, НУБА РЕЦИКЛИРАНЕ АД изпълнява всяка година задълженията на своите членове като лица, които пускат на пазара батерии и акумулатори и е пазарен лидер в тази сфера вече повече от 10 години.

Лица, които участват в колективна система по оползотворяване на НУБА заплащат съответните продуктови такси в много по-нисък размер,  от този, който се дължи към ПУДООС.

Бихме искали да обърнем вниманието Ви към факта, че съгласно чл. 149 от ЗУО, според който юридическо лице или едноличен търговец, което не заплати продуктовата такса по чл. 59, в случаите, когато такава се изисква, се наказва с имуществена санкция в размер от 30 000 до 500 000 лв.

Обръщаме се към Вас с предложение за сътрудничество във връзка с изпълнение на Вашите задължения  по  ал. 2 на чл.  14  от ЗУО, съгласно която лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, и отговарят за разделното им събиране и третиране, както и за постигане на съответните цели за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване, могат да изпълняват целите си чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване.