Услуги / Дейности

Компанията ни е сред най-големите колективни системи за събиране и третиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА).

Всеки месец събираме, съхраняваме и транспортираме над 500 тона акумулаторни батерии. Партньори на НУБА Рециклиране АД и нейните подизпълнители в тази дейност са най-големите заводи за рециклиране на акумулаторни батерии в България, гарантиращи природосъобразно, ефективно и регулярно рециклиране на тези опасни отпадъци.

НУБА Рециклиране АД, заедно с партньорите си от Индустриални Суровини ООД, има разположени над 200 специални контейнера за събиране и съхранение на акумулаторни батерии, и над 500 контейнера за малки батерии в цялата страна.

Можем да предоставим на Вас и на Вашите контрагенти съдове за безвъзмездно разделно събиране на портативни НУБА и да организираме система за обратно изкупуване на всички видове оловно кисели и други индустриални батерии.

Контейнери на НУБА Рециклиране АД можете да намерите в търговските вериги, веригите бензиностанции, молове, офисни и бизнес сгради, училища и държавни учреждения.

За предадените от вас малки портативни батерии ще осигурим безопасно рециклиране в заводи, оторизирани за тази дейност.

Оловни акумулаторни батерии се изкупуват във пунктовете на нашите партньори.

НУБА РЕЦИКЛИРАНЕ АД провежда предварителни разговори с вносители на батерии и акумулатори, изготвя и изпраща оферти, в следствие на което сключва еднотипни договори за членство в организацията със заинтересованите лица. Организацията работи по еднакъв начин, както и предлага еднакви условия на всички свои членове. Чрез този договор „НУБА РЕЦИКЛИРАНЕ“ АД поема задълженията на своите членове за изпълнение на целите по Наредбата.

Организацията има сключени договори с подизпълнители, притежаващи нормативно изискуемите документи за събиране и рециклиране на необходимото количество излезли от употреба батерии и акумулатори, спрямо пазарния дял на организацията и целите заложени в Наредбата. Това не ограничава организацията от сключването на допълнителни договори в случай, че бъдат предложени добри условия за извършване на дейностите по събиране и рециклиране.

Потърсете ни днес и  помогнете да изчистим България от опасните батерии и акумулатори!

 

РАЗМЕР НА ПРОДУКТОВАТА ТАКСА ЗА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ
Вид на батерията/акумулатора съгласно определенията по § 1, т. 1, 7 и 22 от допълнителните разпоредби на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори Код № Вид на батериите и акумулаторите съгласно химичния състав Продуктова такса
 (лв./кг)
1 2 3 4
1. ПОРТАТИВНИ 1.1. С манганов диоксид, алкални 6,00
1.2. С манганов диоксид, различни от алкалните 6,00
1.3. С живачен оксид 6,00
1.4. Със сребърен оксид 6,00
1.5. Литиево-йонни 6,00
1.6. Други с литий 6,00
1.7. Въздушно-цинкови 6,00
1.8. Никелово-кадмиеви 6,00
1.9. Оловно-кисели  0,60
1.10. Други 6,00
2. АВТОМОБИЛНИ 2.1. Оловно-кисели 0,60
2.2. Никелово-кадмиеви 2,00
2.3. Други 2,00
3. ИНДУСТРИАЛНИ 3.1 Със сребърен оксид 5,50
3.2. Литиево-йонни 5,50
3.3. Други с литий 5,50
3.4. Въздушно-цинкови 5,50
3.5. Оловно-кисели 0,60
3.6. Никелово-кадмиеви 2,00
3.7. Никелово-железни 2,00
3.8. Никелово-хидридни 2,00
3.9. Други 5,50
Забележка.
 Размерът на продуктовата такса за батерии или акумулатори се определя по формулата: 
P = Т х Е, където:
 Р е размерът на дължимата продуктова такса;
 Т – количеството батерии или акумулатори в кг;
 E – единичният размер на таксата в лв./кг.